Aztorin Kite Challenge 2017, Poland

Felix Antonio Martinez ,,Posito” and Carlo Jose Martinez competing at 2017 Aztorin Kite Challenge , Poland.

DaSilva